Want to comment
on this record?

4-O-(4-O-hexopyranosylhexopyranosyl)hexose


Properties

Spectra

Data Sources

Feedback Form